Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014

Κατ’ οίκον περιορισμός για τον βουλευτή Μεσσηνίας της Χρυσής Αυγής Δημήτρη Κουκούτση

koukoutsis3

Με κα­τ’ οί­κον πε­ρι­ο­ρι­σμό και υ­πό 24ωρη α­στυ­νο­μι­κή φύ­λα­ξη με ε­ξαί­ρε­ση τη με­τά­βα­ση του στο Ελ­λη­νι­κό Κοι­νο­βού­λιο για την ά­σκη­ση των κοι­νο­βου­λευ­τι­κών του κα­θη­κόν­των και τη με­τά­βα­ση του σε νο­σο­κο­μεί­α για την αν­τι­με­τώ­πι­ση των προ­βλη­μά­των υ­γεί­ας, α­φέ­θη­κε ε­λεύ­θε­ρος με­τά την α­πο­λο­γί­α του ο βου­λευ­τής της Χρυ­σής Αυ­γής Δη­μή­τρης Κου­κού­τσης.

Α­ξί­ζει να ση­μει­ω­θεί, ό­τι ο συγ­κε­κρι­μέ­νος πε­ρι­ο­ρι­στι­κός ε­πι­βάλ­λε­ται για πρώ­τη φο­ρά τα τε­λευ­ταί­α χρό­νια. Πα­ράλ­λη­λα, ε­πι­βλή­θη­κε και α­πα­γό­ρευ­ση ε­ξό­δου α­πό τη χώ­ρα στον βου­λευ­τή της Χρυ­σής Αυ­γής. Στην ποι­νι­κή του με­τα­χεί­ρι­ση φέ­ρον­ται να μέ­τρη­σαν τα προ­βλή­μα­τα υ­γεί­ας που αν­τι­με­τω­πί­ζει και το ό­τι οι πε­ρι­ο­ρι­στι­κοί ό­ροι που του ε­πι­βλή­θη­καν εί­ναι ι­κα­νοί να τον α­πο­τρέ­ψουν α­πό την τέ­λε­ση νέ­ων α­δι­κη­μά­των.
Σχόλιο: Δεν πιστεύω να έχει σχέση η απόφαση με τις δημοτικές εκλογές σε Τριφυλία και Καλαμάτα 
πωπω μακριά από μας αυτές οι σκέψεις!!!!!!!!!!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου